3400 Монтана, ул. Юлиус Ирасек 7

СТИПЕНДИИ за втори срок на 2023/2024 уч. година

СЪОБЩЕНИЕ за учениците, желаещи да получават стипендия 

       Учениците, желаещи да получават стипендии през втори срок на учебната 2023/2024 г., могат да се запознаят с Условията за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование от сайта на ПМПГ „Св. Климент Охридски  - Монтана, раздел Стипендии.

       От 19.02.2024 до 29.02.2024 г. учениците, желаещи да участват в класиране, попълват и предават на класния си ръководител съответния вид заявление, придружено с необходимите документи.

Критерии и условия за участие в класиране за получаване на стипендия през втори срок на 2023/2024 учебна година:

I. Стипендии за постигнати образователни резултати

 1.        Заявление – декларация, приложение № 1.
 2.        Успех над 5.80 от първи срок
 3.        Ученикът да няма наложено наказание от Педагогически съвет.

II.Стипендии за ученици с един родител или без родители.

 1. Заявление – декларация, приложение № 4.
 2. Копие на смъртен акт.

III . Стипендии за ученици с трайни увреждания.

 1. Заявление – декларация, приложение № 3.
 2. Актуален документ от ТЕЛК.

IV. Подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането.

 1.  Заявление-декларация, приложение  № 2.
 2. Месечен доход на член от семейството – от мес. 08.2023 год. до мес. 01.2024 год. вкл. – 805,50 лв.
 3. Успех над 4.80от първи срок.
 4. Ученикът да няма наложено наказание от Педагогически съвет

  Необходими документи:

 1. Заявление – декларация  /подписана от ученик, родител и класен ръководител/
 2. Служебни бележки и декларации от родителите за получен брутен доход за предходните шест месеца.
 3. Служебна бележка за полученитеили неполучавани семейни помощи /от социални грижи по местоживеене/.
 4. Ако ученикът кандидатстващ за социална стипендия има учaщи братя или сестри прилага служебна бележка от учебното заведение в което учат, в която да е посочена получаваната стипендия.
 5. Удостоверение от Бюрото по труда за безработни родители,  за получаваното обезщетение от ТП на НОИ. Ако няма регистрация в бюрото по труда - нотариално заверена декларация, за получените доходи за съответния период (от мес. 08.2023 год. до мес. 01.2024 год.)
 6. Ако родителите са пенсионери – служебна бележка от пенсионен отдел на ТП на НОИ  за получаваната пенсия.

 

           Забележка: Членове на семейството са: майка, баща, непълнолетни и пълнолетни братя и сестри /учащи до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20 – годишна възраст/.

 

       Заявления без необходимите придружаващи ги документи няма да бъдат разглеждани от комисията!!!

 

 

Приложение 1ИЗТЕГЛИ ОТТУК

Приложение 2ИЗТЕГЛИ ОТТУК

Приложение 3ИЗТЕГЛИ ОТТУК

Приложение 4ИЗТЕГЛИ ОТТУК

Приложение 5ИЗТЕГЛИ ОТТУК