3400 Монтана, ул. Юлиус Ирасек 7

ЗА РОДИТЕЛИТЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ от родител/настойник за отсъствие на ученика

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 СЪГЛАСНО ПРОМЕНИТЕ В  НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ВИ ИНФОРМИРАМЕ:

 НА ОСНОВАНИЕ

 Чл. 62. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

  1. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 19.03.2024 г.) по медицински причини, за което в училището се изпраща по електронен път медицински документ от лекар или от лекар по дентална медицина;
  2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя;
  3. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 19.03.2024 г.) до 15 учебни дни в една учебна година с мотивирано заявление от родителя до класния ръководител, но не повече от 5 дни наведнъж;

 (2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 19.03.2024 г.) Заявлението по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в първия ден от отсъствието на ученика от училище.

 ИЗТЕГЛЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОТТУК (в MS WORD format), попълнете и предайте лично на класния ръководител.  

 ИЗТЕГЛЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОТТУК (в PDF format), попълнете и предайте лично на класния ръководител.