3400 Монтана, ул. Юлиус Ирасек 7

Доставка на учебници и електронно четими варианти на учебници за учениците от V до XII клас за учебната 2024/2025 година

Със Заповед № РД09- 172/23.01.2024г. на министъра на образованието и науката е утвърден списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2024/2025 година, допълнена със Заповед № РД09- 974/15.04.2024г. и Заповед № РД09- 1281/17.05.2024г.

Съгласно чл. 164, ал.2 от ЗПУО учебниците и учебните помагала, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците, се избират от учителите, които преподават по учебния предмет в съответния етап от степента на образование в дадено училище, след съгласуване с обществения съвет. В съответствие с посочените законови изисквания е направен избор на учебници и учебни помагала за учебната 2024/2025 г., съгласуван с Обществения съвет при СУ „Васил Левски“ – гр. Стара Загора, за което е изготвено становище, съгласно което са избрани и следва да се доставят учебници, учебни помагала и електронно четими варианти на учебници за учениците от училището.

Единствените възможни изпълнители на доставките на избраните учебници и учебни помагала, са притежаващите авторски права върху тях издателства, поради което с тях следва да се сключат договори за доставка.

Съгласно чл. 191, ал.1, т.2 от ЗОП възложителят изпраща покана до определени лица, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице е невъзможно поради наличие на авторски или други права на интелектуалната собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, както и когато естеството на доставката или услугата е ограничено до точно определен изпълнител .

Прогнозна стойност  с ДДС лв- 107820,44лв.

Срок надоставка до 10.04.2024 г.

Място на доставка- ПМПГ"Св.Климент Охридски" гр.Монтана

 

Нямате добавка pdf, но можете да изтеглите файла pdf.